PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 30.06.2016 19:31, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 01.07.2016, provoz podle pracovního dne (prázdniny)

zveřejněno: 7.4.2015 00:00      poslední změna: 29.1.2016

Senioři v PID

platí od 7.4.2015

Obsah

Kdo je seniorem ve smyslu Tarifu PID?
Kdo je občan v hmotné nouzi ve smyslu Tarifu PID?
Kde je seniorům nebo občanům v hmotné nouzi poskytována sleva?
Co je průkazka PID pro seniora od 60 do 70 let resp. občana v hmotné nouzi?
Co je čipová karta?
Co potřebuji k vystavení průkazky PID pro seniora od 60 do 70 let?
Co potřebuji k vystavení Průkazu senior 60-65?
Co potřebuji k vystavení průkazky PID pro občana v hmotné nouzi?
Jaké jsou ceny jízdného pro seniora od 60 do 70 let (SENIOR) nebo občana v hmotné nouzi (SP) na území Prahy (pásma P, 0 a B)?
Jak cestovat ve vnějších pásmech (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)?
Jak cestovat z/do Prahy příměstskými autobusovými linkami a využít přitom slevy na území Prahy?
Jak cestovat z/do Prahy ve vlacích s plnou integrací a využít přitom slevy na území Prahy?
Oslavil jsem 65. narozeniny a co se po nich mění?
Oslavil jsem 70. narozeniny a co se po nich mění?
Jak získám nejrychleji informace o PID?

 

Podrobnosti k použití jízdenek PID a výklad jednotlivých pojmů naleznete v Tarifu PID, který je vždy určující.
 

Kdo je seniorem ve smyslu Tarifu PID?

Seniorem od 60 do 70 let (na území hl. m. Prahy Senior od 60 do 65 let) se dle Tarifu PID rozumí osoba ve věku od 60 do 70 let. Nárok na slevu začíná dnem 60. narozenin a končí dnem předcházejícím dni 70. narozenin. Nárok na používání zvýhodněných jízdenek pro jednotlivou jízdu je platný pouze s průkazkou PID pro seniory od 60 do 70 let nebo s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“ na čipové kartě nebo Průkazem senior 60-65. Na lince AE se zvýhodněné jízdné pro Seniory od 60 do 70 let neposkytuje, tj. tyto osoby platí plnocenné jízdné. Sleva je poskytována pouze na území Prahy v tarifních pásmech P, 0 a B, ve vnějších pásmech, tj. mimo území Prahy, se sleva neposkytuje vůbec!

Seniorem od 65 let do 70 let na území hl. m. Prahy se dle Tarifu PID rozumí osoba ve věku od dne 65. narozenin do dne předcházejícímu dni 70. narozenin. Cestující má nárok na přepravu za 0 Kč ve všech prostředcích PID pouze na území hl. m. Prahy – v pásmech P a 0 vč. B. Na lince AE a ve vnějších pásmech PID se jízdné za 0 Kč pro Seniory od 65 do 70 let neposkytuje, tj. tyto osoby platí plnocenné jízdné. Prokazování nároku na přepravu za 0 Kč je povinné Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let v elektronické podobě na osobní kartě nebo v papírové podobě Průkazem senior 65-70. Cena elektronického dokladu je 120 Kč a cena papírového dokladu je 20 Kč.

Předplatní časové jízdenky se vydávají buď elektronické na kartě, nebo v papírové podobě k průkazce PID pro seniory od 60 do 70 let. Pro tarifní kategorii Senior od 60 do 65 let je možné poprvé zakoupit předplatní zlevněné jízdné pouze po předchozí aktivaci karty na kontaktním místě nebo u validátoru ve stanici metra. To je důležité, zejména pokud si budete kupovat elektronické jízdné přes e-shop! Potvrdíte tím požadavek na zařazení čipové karty do zlevněné kategorie! Pokud aktivaci neprovedete, nabídne vám e-shop pouze plnocenné jízdné! Sleva je poskytována pouze na území Prahy, ve vnějších pásmech, tj. mimo území Prahy, se sleva neposkytuje vůbec!

 

Kdo je občan v hmotné nouzi ve smyslu Tarifu PID?

Občan v hmotné nouzi je osoba s trvalým pobytem v České republice:

 • která je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně;
  při žádosti o vydání průkazky PID opravňujícího důchodce k použití zvýhodněného jízdného je tato osoba povinna předložit potvrzení o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně; nárok na slevu se dokládá opakovaně potvrzením, které je platné od data vystavení do data příští kontrolní lékařské prohlídky. Není-li na potvrzení uvedeno datum příští kontrolní lékařské prohlídky, platí potvrzení nejdéle jeden rok od data vydání, jinak nárok na slevu nelze uznat;
 • nebo osoba důchodového věku, která pobírá měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze; 
  při žádosti o vydání průkazky PID je tato osoba povinna předložit potvrzení odboru sociální péče; nárok na slevu se dokládá opakovaně, vždy po uplynutí dvanácti měsíců;
 • nebo osoba s trvalým pobytem v České republice důchodového věku, která je poživatelem invalidního důchodu, který nahrazuje starobní důchod, který jí není vyplácen jen proto, že invalidní důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996;
  tato osoba je při žádosti o vydání průkazky PID povinna předložit potvrzení o pobírání invalidního důchodu a současně Rozhodnutí o nepřiznání starobního důchodu z důvodu, že invalidní důchod, který žadatel pobírá, přesahuje hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996, případně potvrzení České správy důchodového zabezpečení o vydání tohoto Rozhodnutí.

Nárok na používání zvýhodněných jízdenek pro jednotlivou jízdu je platný pouze s průkazkou PID pro občany v hmotné nouzi s potvrzením k doložení nároku na slevu. Sleva je poskytována pouze na území Prahy, ve vnějších pásmech, tj. mimo území Prahy, se sleva neposkytuje vůbec!

Předplatní časové jízdenky se vydávají buď elektronické na kartě, nebo v papírové podobě k průkazce PID SP. Požadovaným dokladem je občanský průkaz nebo cestovní pas a potvrzení nároku na tuto tarifní kategorii (viz výše). Sleva je poskytována pouze na území Prahy, ve vnějších pásmech, tj. mimo území Prahy, se sleva neposkytuje vůbec!

 

Kde je seniorům nebo občanům v hmotné nouzi poskytována sleva?

Sleva je poskytována pouze na území Prahy a pouze na základě průkazky PID pro seniora od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (příp. čipovou kartu s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) nebo průkazky PID pro občana v hmotné nouzi. Pouze tato průkazka nebo průkaz (příp. čipovou kartu s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) slouží k doložení nároku na slevu na území Prahy. Jiný průkaz se jako nárok na slevu neuznává. Na slevu není žádný zákonný nárok a sleva je poskytována na základě rozhodnutí hl. m. Prahy za stanovených podmínek. Bez průkazky PID seniora od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (příp. čipovou kartu s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) nebo průkazky PID občana v hmotné nouzi nelze slevu na jízdenky poskytnout!

Předplatní časové jízdenky se vydávají buď elektronické na kartě, nebo v papírové podobě k průkazce PID senior, resp. SP. Podrobnosti o kartě získáte u vydavatele karty.

Ve vnějších pásmech, tj. mimo území Prahy, se sleva neposkytuje vůbec! 

 

Co je průkazka PID pro seniora od 60 do 70 let resp. občana v hmotné nouzi?

Průkazka PID pro seniora od 60 do 70 let (SENIOR) nebo Průkaz senior 60-65, resp. občana v hmotné nouzi (SP) opravňuje osoby definované v pojmu senior od 60 do 70 let resp. občan v hmotné nouzi k používání zvýhodněných jízdenek pro jednotlivou jízdu vždy jen na území hl. m. Prahy (v pásmech "P, 0 a B").

Čipovou kartu lze použít místo průkazky PID SENIOR jako doklad pro nárok na zvýhodněné jízdenky pro jednotlivou jízdu pouze, je-li na čipové kartě nahrána věková tarifní kategorie „Senior od 60 do 70 let“. Nahrání věkové tarifní kategorie probíhá zdarma a automaticky pouze ve validátorech, umístěných ve stanicích metra poblíž automatů na jízdenky. Sleva je poskytována pouze na území Prahy, ve vnějších pásmech, tj. mimo území Prahy, se sleva neposkytuje vůbec!

Čipovou kartu nelze použít místo průkazky PID SP jako doklad pro nárok na zvýhodněné jízdenky pro jednotlivou jízdu.

Předplatní časové jízdenky se vydávají buď elektronické na kartě, nebo v papírové podobě k průkazce PID.

 

Co je čipová karta?

Čipová karta je vydávána hl. m. Prahou v souladu s Podmínkami pro vydávání a využívání čipové karty, jejichž znění je dostupné u vydavatele karty. Pro použití karty jako nosiče kuponu v PID (předplatní časové jízdenky) je třeba požádat i o aktivaci dopravní aplikace (na téže žádosti). Podrobnosti o čipové kartě získáte u vydavatele karty.  

 

Co potřebuji k vystavení průkazky PID pro seniora od 60 do 70 let?

K vystavení průkazky PID je po žadateli požadována:

 • řádně vyplněná žádanka
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok)

Žádanka musí být podepsána žadatelem, který tímto podpisem uděluje souhlas s vedením osobních údajů v databázi DP. Na vystavené průkazce PID stvrzuje žadatel správnost údajů svým podpisem. Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra.

Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 20 Kč, za pouzdro 10 Kč. Průkazka PID je označena "SENIOR".

Žádanku si můžete vyzvednout v předprodejích v metru nebo stáhnout zde [interaktivní PDF, 300 kB], popř. z webu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Vystavení průkazky provádí předprodejní místa DP Praha.

 

Co potřebuji k vystavení Průkazu senior 60-65?

K vystavení Průkazu senior 60-65 je po žadateli požadován:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok)

Za vystavení Průkazu senior 60-65 zaplatí žadatel 20 Kč.

Průkaz senior 60-65 let lze použít pouze k prokázání nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu nebo zvýhodněné krátkodobé časové jízdné na 24 hodin po Praze. Předplatní časové jízdné nelze k tomuto průkazu zakoupit.  

Vystavení průkazky provádí předprodejní místa DP Praha.

 

Co potřebuji k vystavení průkazky PID pro občana v hmotné nouzi?

K vystavení průkazky PID je po žadateli požadována:

 • řádně vyplněná žádanka
 • předložení potvrzení:
  • o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
  • nebo Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
  • nebo potvrzení odboru sociální péče
  • nebo potvrzení o pobírání invalidního důchodu a současně Rozhodnutí o nepřiznání starobního důchodu z důvodu, že invalidní důchod, který žadatel pobírá, přesahuje hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996
  • případně potvrzení České správy důchodového zabezpečení o vydání tohoto Rozhodnutí
 • občanský průkaz
 • fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok)

Žádanka musí být podepsána žadatelem, který tímto podpisem uděluje souhlas s vedením osobních údajů v databázi DP. Na vystavené průkazce PID stvrzuje žadatel správnost údajů svým podpisem. Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra.

Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 20 Kč, za pouzdro 10 Kč. Průkazka PID je označena "SP".

Nárok na slevu se dokládá opakovaně, vždy po uplynutí dvanácti měsíců.

Žádanku si můžete vyzvednout v předprodejích v metru nebo stáhnout zde [interaktivní PDF, 300 kB], popř. z webu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Vystavení průkazky provádí předprodejní místa DP Praha.

 

Jaké jsou ceny jízdného pro seniora od 60 do 70 let (SENIOR) nebo občana v hmotné nouzi (SP) na území Prahy (pásma P, 0 a B)?

Cena jízdenek pro jednotlivou jízdu pro držitele průkazky PID SENIOR nebo SP:

přestupní jízdenka pro jednotlivou jízdu - platná 90 minut od označení 16 Kč
přestupní jízdenka pro jednotlivou jízdu - platná 30 minut od označení 12 Kč

Pokud senior nebo občan v hmotné nouzi není držitelem průkazky PID SENIOR (příp. čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) resp. průkazky PID SP, nemá nárok na slevu z jízdného a platí plnocenné jízdné. 

Cena předplatních jízdenek na čipové kartě nebo k Průkazce PID pro seniory od 60 do 65 let nebo občany v hmotné nouzi:

měsíční/30denní zvýhodněná s volitelným začátkem platnosti 250 Kč
čtvrtletní/90denní zvýhodněná s volitelným začátkem platnosti 660 Kč
5měsíční/150denní zvýhodněná s volitelným začátkem platnosti 1100 Kč

Podrobnosti o čipové kartě získáte u vydavatele karty.

 

Jak cestovat ve vnějších pásmech (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)?

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje. Senioři od 60 do 70 let nebo občané v hmotné nouzi platí plnocenné jízdné podle počtu projetých pásem při současném dodržení časové platnosti jízdenky. Platí všechny plnocenné jízdní doklady určené pro osoby starší 15 let, které nemají žádný nárok na slevu z jízdného.

Ceny přestupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu:

Cena [Kč] Časová platnost Počet pásem Povolené kombinace pásem
12 15 minut 2 1,2 • 2,3 • 3,4 • 4,5 • 5,6 • 6,7
18 30 minut 2 B,1 • 1,2 • 2,3 • 3,4 • 4,5 • 5,6 • 6,7
24 60 minut 3 0,B,1 • B,1,2 • 1,2,3 • 2,3,4 • 3,4,5 • 4,5,6 • 5,6,7
32 90 minut 4 P,0,B • 0,B,1,2 • B,1,2,3 • 1,2,3,4 • 2,3,4,5 • 3,4,5,6 • 4,5,6,7
40 120 minut 5 P,0,B,1 • 0,B,1,2,3 • B,1,2,3,4 • 1,2,3,4,5 • 2,3,4,5,6 • 3,4,5,6,7
46 150 minut 6 P,0,B,1,2 • 0,B,1,2,3,4 • B,1,2,3,4,5 • 1,2,3,4,5,6 • 2,3,4,5,6,7
54 180 minut 7 P,0,B,1,2,3 • 0,B,1,2,3,4,5 • B,1,2,3,4,5,6 • 1,2,3,4,5,6,7
62 210 minut 8 P,0,B,1,2,3,4 • 0,B,1,2,3,4,5,6 • B,1,2,3,4,5,6,7
68 240 minut 9 P,0,B,1,2,3,4,5 • 0,B,1,2,3,4,5,6,7
76 270 minut 10 P,0,B,1,2,3,4,5,6
84 300 minut 11 P,0,B,1,2,3,4,5,6,7
160 24 hodin 11 P,0,B,1,2,3,4,5,6,7

 

Jak cestovat z/do Prahy příměstskými autobusovými linkami a využít přitom slevy na území Prahy? 

Pro Vaši cestu je třeba vždy kromě pásmové platnosti počítat i s omezením časové platnosti jízdenky.

Cesta z Prahy s „pražskou tramvajenkou“ nebo „dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného“ 

Máte-li předplatní jízdenku pro Prahu (od 65 let Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nebo Průkaz senior 65-70), není to žádný problém. Při nástupu do autobusu příměstské linky se při cestě z Prahy do vnějších pásem prokážete řidiči svojí jízdenkou a dokoupíte si plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem nebo si označíte plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem. Potřebný počet pásem se počítá od pásma 1 a časová platnost od poslední zastávky na území hl. m. Prahy. Na plnocenné jízdence pro jednotlivou jízdu je sice vytištěno (v případě prodeje u řidiče) nebo označeno pásmo 0 (popřípadě B), ale platí pásmový i časový posun doby platnosti. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Neprokážete-li se předplatním jízdním dokladem (příp. Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nebo Průkazem senior 65-70), řidič Vám prodá plnocennou jízdenku včetně pásma 0 a B, neboť sleva na jízdenky pro jednotlivou jízdu na příměstských linkách se držitelům průkazky pro seniory od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (resp. čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) nebo průkazky pro občany v hmotné nouzi neposkytuje při zakoupení jízdenky u řidiče.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

Cesta do Prahy s „pražskou tramvajenkou“ nebo „dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného“

Pro cestu zpět je postup obdobný, jen pásma se počítají obráceně. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Pásmo B se v předplatném počítá jako součást pásma 0 a na doplňkových kuponech nebo na kuponech pro Prahu je označení pouze 0.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.  

Cesta z Prahy s jednotlivou jízdenkou

Máte-li v Praze jízdenku pro jednotlivou jízdu zvýhodněnou a tato jízdenka má časovou platnost alespoň do poslední zastávky na území hl. m. Prahy Vaší cesty (za podmínky, že jste držitelem průkazky PID pro seniora od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 nebo čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“ nebo průkazky PID pro občana v hmotné nouzi a touto průkazkou se při nástupu řidiči prokážete bez vyzvání), pak je situace obdobná. Opět se při nástupu prokážete řidiči touto zvýhodněnou jízdenkou a průkazkou a dokoupíte si plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem nebo si označíte plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem. Potřebný počet pásem se počítá od pásma 1 a časová platnost od poslední zastávky na území hl. m. Prahy. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Neprokážete-li se zvýhodněnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu, řidič Vám prodá plnocennou jízdenku včetně pásma 0 a B, neboť sleva na jízdenky pro jednotlivou jízdu na příměstských linkách se držitelům průkazky pro seniory od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (resp. čipová karta s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) nebo průkazky pro občany v hmotné nouzi neposkytuje při zakoupení jízdenky u řidiče.

V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0 započítává samostatně.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.  

Cesta do Prahy s jednotlivou jízdenkou

Poněkud komplikovanější je cesta zpět, protože pro uplatnění slevy v jednotlivém jízdném je nutné mít zvýhodněnou jízdenku pro pražský úsek zakoupenu již z předprodeje. Při cestě z vnějších pásem do pásma B nebo 0 (resp. při pokračování do pásma P) si označíte jízdenku pro jednotlivou jízdu pro potřebný počet vnějších pásem neprodleně při nástupu do vozidla nebo si ji zakoupíte u řidiče autobusu. Zvýhodněnou "pražskou" jízdenku při cestě z vnějších pásem do pásma B nebo 0 (resp. při pokračování do pásma P) si musíte označit neprodleně po změně pásma na B (ve výjimečných případech na 0), většinou tedy při překračování hranic Prahy.

Nemáte-li předem zakoupenou jízdenku zvýhodněnou (pro pražský úsek), nelze slevu v příměstských linkách poskytnout. Při nástupu do autobusu musíte zaplatit plnocenné jízdné i za úsek na území hl. m. Prahy.

Z hlediska odděleného financování území Středočeského kraje a území Prahy nelze postupovat jinak.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

Příklad pro cestu do Prahy s jednotlivou jízdenkou 

Pojedete z Kostelce nad Černými lesy do Prahy na Zličín a jste držitel průkazky PID pro seniora od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 nebo čipovou kartu s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“ nebo průkazky PID pro občana v hmotné nouzi. V předprodeji nebo v automatu si zakoupíte jízdenku pro území hl. m. Prahy zvýhodněnou za 16 Kč. Při nástupu u řidiče si koupíte plnocennou jízdenku pro 3 vnější pásma (pásma 3, 2, 1) za 24 Kč. Po opuštění poslední zastávky v pásmu 1 se na informačním panelu zobrazí pásmo B. V tomto okamžiku si musíte označit jízdenku za 16 Kč z předprodeje. Pokud to neuděláte, vystavujete se od této chvíle riziku uložení přirážky k jízdnému 1500 Kč (při zaplacení na místě snížené na 800 Kč). Pokud nemáte zvýhodněnou jízdenku pro jednotlivou jízdu v ceně 16 Kč z předprodeje, pak si zakoupíte jízdenku z Kostelce nad Černými lesy do Prahy na Háje za 40 Kč (5 pásem – 3, 2, 1, B, 0) a na Hájích si po přestupu v metru nebo v autobuse městské linky označíte jízdenku za 16 Kč, kterou si koupíte buď v předprodeji, nebo v automatu. Popřípadě lze celou cestu zaplatit jednorázově – jízdenkou pro 7 pásem (pásma 3, 2, 1, B, 0, P – dvojpásmo) za 54 Kč.

 

Jak cestovat z/do Prahy ve vlacích s plnou integrací a využít přitom slevy na území Prahy? 

Pro Vaši cestu je třeba vždy kromě pásmové platnosti počítat i s omezením časové platnosti jízdenky.

Cesta z Prahy s „pražskou tramvajenkou“ nebo „dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného“

Máte-li předplatní jízdenku pro Prahu (od 65 let Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let), není to žádný problém. Před nástupem do vlaku PID s plnou integrací při cestě z Prahy do vnějších pásem si označíte v označovači jízdenek v železniční stanici (zastávce) plnocennou jízdenku pro potřebný počet vnějších pásem. Potřebný počet pásem se počítá od pásma 1 a časová platnost od poslední zastávky na území hl. m. Prahy v tarifním pásmu B. Na plnocenné jízdence pro jednotlivou jízdu je sice označeno pásmo P (popřípadě 0 nebo B), ale platí pásmový i časový posun doby platnosti. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.  

Cesta do Prahy s „pražskou tramvajenkou“ nebo „dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného“

Pro cestu zpět je postup stejný, jen pásma se počítají obráceně. Při případné kontrole se prokazujete oběma jízdními doklady.

Pásmo B se v předplatném počítá jako součást pásma 0 a na doplňkových kuponech nebo na kuponech pro Prahu je označení pouze 0.

Ve vnějších pásmech se sleva seniorům od 60 do 70 let nebo občanům v hmotné nouzi neposkytuje.

Cesta z Prahy s jednotlivou jízdenkou

Ve vlacích s plnou integrací je sleva pro držitele průkazky PID pro seniory od 60 do 70 let nebo Průkazu senior 60-65 (resp. čipové kartě s nahranou věkovou tarifní kategorií „Senior od 60 do 70 let“) a průkazky PID pro občany v hmotné nouzi v jednotlivém jízdném poskytována výhradně pro cesty v pásmech P a 0 vč. B. Pro navazující cestu mimo území hl. m. Prahy si cestující, držitel výše uvedené průkazky PID, zakoupí jízdenku dle tarifu dopravce provozujícího vlaky zapojené do systému PID nebo, použije-li jízdenku pro jednotlivou jízdu PID, je povinen nastoupit do vlaku s platnou (označenou) jízdenkou pro celou svoji cestu v rámci PID, tj. není mu poskytnuta sleva na území Prahy a jeho cesta v pásmech P a 0 vč. B ve vlaku zapojeném do systému PID není považována za vnitroměstskou cestu.

V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0 započítává samostatně a pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Proto je Praha počítána jako 4 pásma.

Cesta do Prahy s jednotlivou jízdenkou

Při cestě zpět nelze zvýhodněnou jízdenku pro pražský úsek použít vůbec. Při cestě z vnějších pásem do pásma B nebo 0 nebo P není Vaše cesta považována za vnitroměstskou jízdu, tj. platíte plnocenné jízdné PID nebo si zakoupíte jízdenku dle tarifu dopravce provozujícího vlaky zapojené do systému PID.

Z hlediska odděleného financování území Středočeského kraje a území Prahy nelze postupovat jinak.

 

Oslavil jsem 65. narozeniny a co se po nich mění?

Ode dne 65. narozenin můžete cestovat za zvláštní cenu jízdného 0 Kč území hl. m. Prahy metrem, tramvajemi, autobusy (kromě linky AE), lanovou dráhou na Petřín, přívozy a vlaky PID, avšak pouze máte-li čipovou kartu a na ni za 120 Kč nahraný Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nebo v papírové podobě Průkaz senior 65-70. Cena papírového průkazu je 20 Kč.

K vystavení Průkazu senior 65-70 je po žadateli požadován:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok)

Za vystavení Průkazu senior 65-70 zaplatí žadatel 20 Kč.

Vystavení průkazky provádí předprodejní místa DP Praha.

Prokazování nároku na přepravu za 0 Kč Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let v elektronické podobě na osobní kartě nebo papírovým Průkazem senior 65-70 je povinné. Bez prokázání nároku na přepravu za 0 Kč je cestující povinen zaplatit plnocenné jízdné nebo jízdné, na které prokážete nárok.

Ve vnějších tarifních pásmech platíte vždy plnocenné jízdné, tj. nemáte nárok na přepravu za 0 Kč, ani na slevu na jízdném PID.

 

Oslavil jsem 70. narozeniny a co se po nich mění?

Ode dne 70. narozenin můžete cestovat v PID bezplatně na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) metrem, tramvajemi, autobusy (kromě linky AE), lanovou dráhou na Petřín a přívozy a ve vnějších pásmech (pásma 1–7) autobusy.

K prokázání nároku lze použít:

 • identifikační průkazku PID
 • občanský průkaz EU
 • povolení k trvalému pobytu v ČR
 • cestovní pas
 • případně čipovou kartu s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let nebo Průkazem senior 70+

Identifikační průkazka PID se vydává pouze osobám starším 70 let. Opravňuje k bezplatné přepravě v rámci PID s výjimkou vlaků PID a linky AE.

K vystavení "Identifikační průkazky PID" je po žadateli požadována:

 • fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm
 • na zadní straně fotografie čitelně napsané jméno a příjmení

Žadatel současně doloží, že je starší 70 let oficiálním dokladem, který obsahuje jméno, příjmení, fotografii a datum narození. Na vystavené průkazce PID stvrzuje žadatel správnost údajů svým podpisem.

Za vystavení identifikační průkazky PID zaplatí žadatel 20 Kč. Průkazka PID je označena "IDENTIFIKAČNÍ".

Vystavení průkazky provádí předprodejní místa DP Praha.

Na území hl. m. Prahy lze cestovat za 0 Kč také vlaky zařazenými do PID, pokud si pořídíte čipovou kartu, a zároveň si za poplatek 20 Kč nahrajete aplikaci Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let (platnost aplikace je 4 roky) nebo zakoupíte Průkaz senior 70+ v papírové podobě.

K vystavení papírového Průkazu senior 70+ je po žadateli požadován:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší jeden rok)

Za vystavení Průkazu senior 70+ zaplatí žadatel 20 Kč. Platnost průkazu je 4 roky.

Vystavení průkazky provádí předprodejní místa DP Praha.

Mimo území hl. m. Prahy (ve vnějších pásmech PID – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) při cestě vlaky zapojenými do PID platíte vždy jízdné dle tarifu příslušného železničního dopravce.

Bez prokázání nároku na přepravu za 0 Kč je cestující povinen zaplatit plnocenné jízdné.

Ve vnějších tarifních pásmech nemáte při cestování vlaky PID nárok na přepravu za 0 Kč, ani na slevu na jízdném PID.

 

Jak získám nejrychleji informace o PID?

Nejrychlejší způsob jak získat informace o jízdních řádech, cenách jízdného a další informace je zavolat na infocentra Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. nebo na zákaznické centrum organizace ROPID.

DP Praha: 296 19 18 17 (denně od 7:00 do 21:00)

ROPID: 234 704 511 (denně od 8:00 do 18:30; přestávka od 12:00 do 12:30)

Úplné znění všech informací naleznete  v Tarifu PID.

Zpracoval: ROPID


Zpět do rubriky: Slevy